Військове капеланство

Нормативно-правові акти:

Церковні:

 1. Душпастирська Конституція “Про Церкву в сучасному світі” // Документи Другого Ватиканського собору Конституції, декрети, декларації. – Львів, – 1996. – С. 499-619
 2. Апостольська Конституція “ Spirituali Militum Curae ” (21.04.1986)
 3. Кодекс Канонів Східних Церков. – Рим, – 1993. – 845 с.

Міжнародні:

 1. Загальна декларація прав людини (ООН, 1948) // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи / Упоряд. Ю.К. Качуренко. – К.: Юрінформ, 1992. – С. 18-24.
 2. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (ООН, 1966)// Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи / Упоряд. Ю.К. Качуренко. – К.: Юрінформ, 1992. – С. 36-63.
 3. Факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи / Упоряд. Ю.К. Качуренко. – К.: Юрінформ, 1992. – С. 58-62.
 4. Женевская конвенция об обращении с военнопленными (ООН, 1949) (Извлечения) // Действующее международное право: В 3 т. Т. 2 / Сост. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. – М.: Издательство Московского независимого института международного права, 1997. – С. 603-625.
 5. Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений (ООН, 1981) // Свобода совести, вероисповедания и религиозных организаций: Положения конституций постсоциалистических стран, государств Западной Европы, США, Канады, Японии, международных правовых документов. – К.: Отделение религиеведения Института философии НАН Украины, 1996. – С. 75-80.
 6. Основные правила обращения с заключенными (ООН, 1990) // Права человека. Сборник международных договоров. Т. І. (Ч. 1). Универсальные договоры. – Нью-Йорк; Женева: Издание Организации Обьединенных Наций, 1994.-С. 298-300.
 7. Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным или э тническим, религиозным и языковым меньшинствам (ООН, 1992) // Действующее международное право: В 3 т. Т. 2 / Сост. Ю.М. Колосов, Э .С. Кривчикова. – М.: Издательство Московского независимого института международного права, 1997. – С. 90-94.
 8. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Совет Европы, 1950) // Действующее международное право: В 3 т. Т. 2 / Сост. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. – М.: Издательство Московского независимого института международного права, 1997. – С. 108-124.
 9. Протокол № 1 к Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод (1952) (Извлечения) // Действующее международное право: В 3 т. Т. 2 / Сост. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. – М.: Издательство Московского независимого института международного права, 1997.-С. 124-126.
 10. Протокол № 11 к Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод (1952) (Извлечения) // Действующее международное право: В 3 т. Т. 2 / Сост. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. – М.: Издательство Московского независимого института международного права, 1997.-С. 139-151.
 11. Рекомендація Парламентської Асамблеї Ради Європи 1202 (1993). Щодо релігійної терпимості в демократичному суспільстві // Права людини в Україні. Інформаційно-аналітичний бюлетень Українсько- Американського Бюро захисту прав людини: Вип. 15. – К.-Х.: 1996. – С. 68-70.
 12. Рекомендація Парламентської Асамблеї Ради Європи 1396 (1999). З релігії та демократії // Людина і світ. – 1999. – № 8. – С. 24-26.
 13. Рекомендація Парламентської Асамблеї Ради Європи 1412 (1999). Протиправні дії сект // Людина і світ. – 1999. – № 9. – С. 25-26.
 14. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975) (Извлечения) // Свобода совести, вероисповедания и религиозных организаций: Положения конституций постсоциалистических стран, государств Западной Европы, США, Канады, Японии, международных правовых документов. – К.: Отделение религиеведения Института философии НАН Украины, 1996. – С. 74-75.
 15. Итоговый документ Мадридской встречи 1980 года представителей государств-участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (Извлечения) // Религиозные обьединения. Свобода совести и вероисповедания. Нормативные акты. Судебная практика / Сост. А.В. Пчелинцев, В.В. Ряховский. – М.: Юриспруденция, 2001. – С. 29.
 16. Документ Копенгагенської Наради з людських вимирів НБСЄ (1990) (Витяг) // Релігійна свобода: гуманізм і демократизм законодавчих ініціатив в сфері свободи совісті (міжнародний і український контекст) / За заг. ред. А. Колодного, О. Сагана. – К.: Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, 2000. – С. 110-111 .
 17. Кодекс поведінки, який торкається військово-політичних аспектів безпеки (НБСЄ, 1994).
 18. Європейська хартія прав солдатів строкової служби (ЕССС, 1996). // Андресюк Б. Реформування Збройних Сил України на сучасному етапі: виступи, інтерв’ю, статті. – К., – 2002. – С. 182-191
 19. Хартия Европейского Союза об основных правах (2000) // Хартия Европейского Союза об основных правах: Комментарии / Под ред. С.Ю. Кашкина. – М.: Юриспруденция, 2001. – С. 60-151.

Національні:

 1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К., 1996.
 2. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23 квітня 1991 року № 987-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 25. -Ст. 283.
 3. Про альтернативну (невійськову) службу: Закон України від 12 грудня 1991 року № 1975-ХП в редакції Закону “Про внесення змін до Закону України “Про альтернативну (невійськову) службу” від 18 лютого 1999 року № 437-ХІ V // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 15. – Ст. 86.
 4. Про загальний військовий обов’язок і військову службу: Закон України від 25.03.1992 року № 2233-Х II (в редакції Закону від 18.06.1999 року № 766-Х IV ) // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 33. – Ст. 270.
 5. Про благодійництво та благодійні організації: Закон України від 16 вересня 1997 року № 531/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997.-№46. -Ст. 292.
 6. Про звільнення від покарання осіб, засуджених за ухилення від чергового призову на дійсну військову службу за релігійними переконаннями: Постанова Верховної Ради України від 23.12.1993 року № 3796-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992 року. – № 23. – Ст. 341.
 7. Положення про дисциплінарний батальйон у Збройних Силах України. Затверджене Указом Президента України від 5 квітня 1994 року № 139/94.
 8. Про надання пільг релігійним організаціям (із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 405/95 від 31.05.1995 року): Указ Президента України від 22.06.1994 року № 322/94.
 9. Про Положення про Державний комітет України у справах релігій: Указ Президента України від 14.11.2000 року № 1229/2000 // Офіційний вісник. -2000.-№46.-С. 66.
 10. Заходи Кабінету Міністрів України щодо нейтралізації діяльності деструктивних тоталітарних культів, мінімалізації їх негативного впливу на суспільство від 03.01.1997 року № 191/96 // Див.: Біжучий архів відділу у справах релігій Львівської обласної державної адміністрації.
 11. Положення про порядок проходження альтернативної (невійськової) служби. Затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.1999 року № 2066 // Урядовий кур’єр. – 1999. – 8 грудня. – С. 11-12.
 12. Перелік релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю. Затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.1999 року № 2066 // Урядовий кур’єр. – 1999. – 8 грудня. – С. 14.
 13. Перелік підприємств, установ, організацій, що перебувають у державній або комунальній власності, на яких громадяни можуть проходити альтернативну службу. Затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.1999 року. № 2066 // Урядовий кур’єр. – 1999. – 8 грудня. -С. 14.
 14. Про затвердження Типового положення про управління у справах релігій Київської міської державної адміністрації, відділ у справах релігій обласної та Севастопольської міської державної адміністрації: Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2000 року № 1547 // Офіційний вісник. – 2000. – № 42. – С. 75.
 15. Закон України „Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” від 20 грудня 1991 зі змінами // Відомості Верховної Ради. – 1992, N 15. – ст.190
 16. Закон України „Про Збройні Сили України” від 06 грудня 1991 зі змінами // Відомості Верховної Ради. – 1992, N 9. – ст.108
 17. Закон України „Про оборону України” від 06 грудня 1991 зі змінами // Відомості Верховної Ради. – 1992, N 9. – ст.106
 18. Дисциплінарний статут Збройних Сил України. Затверджений Законом України від 24 березня 1999 року зі змінами // Відомості Верховної Ради.- 1999, N 22-23. – С.197
 19. Стройовий статут Збройних Сил України. Затверджений Законом України від 24 березня 1999 року зі змінами // Відомості Верховної Ради. – 1999, N 22-23. – ст.195
 20. Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України. Затверджений Законом України від 24 березня 1999 року зі змінами // Відомості Верховної Ради. – 1999, N 22-23. – ст.196
 21. Статут внутрішньої служби Збройних Сил України. Затверджений Законом України від 24 березня 1999 року зі змінами // Відомості Верховної Ради. – 1999, N 22-23. – ст.194
 22. Ухвала Конституційного Суду України від 5 червня 2002 року (справа N 2-36/2002 Про тлумачення понять церква та релігійна організація)
 23. Роз’яснення Вищого арбітражного Суду Про деякі питання, що виникають при застосуванні Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” від 29 лютого 1996 року // Юридичний вісник України, 51 (287), 21 – 27 грудня 2000. – С.24
 24. Постанова Кабінет Міністрів України „Про затвердження Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства” від 15 вересня 1999 р. // N 1697 Офіційний вісник України вiд 01.10.1999, N 37. – С. 33
 25. Постанова Кабінет Міністрів України „Про ліквідацію деяких консультативних, дорадчих та інших органів, утворених Кабінетом Міністрів України, та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України” від 10 січня 2002 р. N 32 // Офіційний вісник України  N 2, вiд 25.01.2002 , ст. 73. – С. 264
 26. Концепція допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді. Схвалено указом Президента України від 25.10.2002 року
 27. Концепція виховної роботи у Збройних Силах та інших військових формуваннях України. Схвалено указом Президента України від 04 вересня 1998  № 981/98
 28. Закон України “Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав” від 02.03.2000 року №1518-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000 року. – № 19.- Ст. 144
 29. Концепція переходу Збройних Сил України до комплектування військовослужбовцями контрактної служби на період до 2015 року. Схвалено указом Президента України від 27.04.2001 року № 239/2001
 30. Державна програма реформування та розвитку Збройних Сил України на період до 2005 року. Схвалено указом Президента України від 28.06.2000 року

Література:

 1. Bezemer M.A. Pastoral Care in Dutch military Forces. – Amsterdam , – 1994. – 18 p.
 2. Dokumentation zur Katholischen und Evangelishen Militärseelsorge. – Berlin, – 2002. – 170 s.
 3. Gerhard Kupper. Vertrauen auf dem Prűfstand: Die Diskussion um den Militärseelsorgevertrag. – 1994. – 37 s.
 4. Henrich Haveermann. Zur Entwicklung der Katholischen Deutschen Militärseelsorge // Auftrag 32 (2002), 237, – S. 72-76
 5. Michael Strangier. Zur Entstehungsgeschichte der Katholischen Arbeitsgemeinschaft fűr Soldatenbetreuung e.V. – Bonn, – 1993. – 25 s.
 6. Pacem in terris (Мир на земле). Энциклика блаженного Папы Иоанна XXIII о мире среди всех народов, основанном на истине, справедливости, любви и свободе. (http://www.catholic.ru/lib/pacem_i.html)
 7. “Pacem in terris”: вечное обязательство Послание Его Святейшества Иоанна Павла II по случаю Международного дня молитв о мире 1 января 2003 г. ( http :// www . catholic . ru / lib / pacem . html )
 8. Андресюк Б. Реформування Збройних Сил України на сучасному етапі: виступи, інтерв’ю, статті. – К., – 2002. – 192 с.
 9. Архієпископ Августин Маркевич. Православний погляд на війну і мир // Виступ на Міжнародній конференції “Православні цінності і сучасність”, Київ, 21.03.2003
 10. Афонін Е., Шуба О. Священик в армії. Потреба душі чи мода? // Віче, №10, 1995. – С. 65-71
 11. В. Білан, В.Воронов. Органи виховної роботи посіли належне місце в системі органів військового управління // Народна армія, 24 грудні 1998. – С. 22-24
 12. Демократичний цивільний контроль над воєнною сферою в Україні: на шляху від форми до змісту // Центр Разумкова 2000. – К., – 2001. – C . 344-388
 13. Журавський В. Церква і армія: співпраця у формуванні воїна-громадянина // Вечірній Київ, . – 1996. – 30 жовтня – С. 6
 14. Іван Павло ІІ, “ Vocation militaire et vocation chrestienne ”, промова на зустрічі з італійськими військовослужбовцями, 2 квітня 1989 року.
 15. Катехизм Католицької Церкви. – Івано-Франківськ, – 2002. – 772 с.
 16. 16. Коваленко Л. До проблеми військового капеланства // Релігійно-інформаційна служба України ( www .risu.org. ua )
 17. Концептуальні засади душпастирської опіки військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань України // Всеукраїнське релігійне християнсько-військове братство. – К., – 2003. – 10 с.
 18. Концепція екуменічної позиції Україн ської Греко-Католицької Церкви // Людина і світ, №7 2000. – С. 41-42
 19. Коханчук Р.М. Душпастирська опіка військовослужбовців в арміях зарубіжних країн. – К., – 2000. – 92 с.
 20. Лувстед Т. Християнські перспективи рішення соціальних та моральних проблем // Армія і духовність: свобода совісті та віровизнання. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К., 1995. С. 44-47
 21. Максименко О. Богослови в погонах. – Православний вісник, 2000, №7, – С.6
 22. Мозговой С., Данилов Н. Роль института военных священников в зарубежных армиях // Зарубежное военное обозрение, №3, 1997. – С. 11-14
 23. Монсеньйор Мішель Дюбост. Пастир миру: Християнські погляди на війну і мир. – Львів, – 2000. – 103 с.
 24. Морозов П. Военно-церковная служба Бундесвера // Зарубежное военное обозрение, №9, 1996. – С.12-14
 25. “Не вбий” Лист Митрополита Андрея Шептицького
 26. Іван Гречко. Українське військове душпастирство // Патріархат, листопад 1991. – С. 4
 27. Іван Гриньо. Ще у справі українського військового духівництва // Патріархат, лютий, 1992. – С. 3; квітень 1992. – С. 2; травень 1992. – С. 5-6
 28. Іван Лебедович. Полеві духовники Української Галицької Армії. – Вініпеґ, – 1963. – 320 с.
 29. Руслан Коханчук. Формування військово-християнської спільноти в Україні: порівняльна характеристика підходів Церкви і керівництва ЗС України //
 30. Руслан Коханчук. Що заважає започаткуванню духовної опіки у війську? // Час “Ч”, 2000
 31. Основы социальной доктрины Русской Православной Церкви (16.08.2000) // Официальный сайт Русской Православной Церкви: http://www.russian-orthodox-church.org.ru
 32. Положення про комісію Патріархії Української Автокефальної Церкви для душ пастирства у війську (14.05.1999)
 33. Пчелинцев А. Свобода совести и воинский долг: новая полемика на старую тему // Диа-Логос: Религия и общество 1998-1999. Альманах / Общ. ред. М. Смирнова; Ред.-сост. Н. Шабуров. – М., – 1999. – С. 291-302
 34. Рабінович П.М., Коваленко С.О. Свобода віросповідання і загальний військовий обов’язок // Драгоманівський збірник “Вільна спілка” та сучасний український конституціоналізм / За ред. Т.Г. Андрусяка. – Львів. – 1996. – С. 221-226
 35. Разумцев О. Соціальні аспекти реформування армії: духовний стан українських офіцерів. – Національна безпека і оборона, 200, №2, С. 40-48
 36. Реутов А. Военные священники в Польще // Зарубежное военное обозрение, №4, 1996. – С. 13-14
 37. Речинский С. Церковь и армия. Путь к единству. – Регион, 29 августа 1998г.. С. 17
 38. С.І. Здіорук, В.Д. Яремчук. Духовно-гуманітарні аспекти стратегії розвитку військових формувань України. – К., 1995. – 46 с.
 39. Свобода совісті у війську // Людина і світ, №4 1996. – С.13-17
 40. Селещук Г. Душпастирська опіка у Збройних Силах України. Соціально-правові аспекти (http://www.risu.org.ua/content.php?page_id=204&l=ua)
 41. Танчер В.К Свобода совісті – важлива умова культурного розвитку особи військовослужбовця // Українське релігієзнавство. Бюлетень. – К., – 1998. – №7. – С. 31-33
 42. Тимофеев В. Религиозные убеждения и военная служба // Советская юстиция. – 1991. –№ 4. – С. 20-25
 43. Тымчук Д. Чтобы чаще Господь замечал. (Вопрос об организации института духовных пастырей в украинской армии до сих пор остается открытым) // Комсомольская правда в Украине. – 2001. – № 14. – С. 21-32
 44. Церква і армія: пошук взаєморозуміння // Людина і світ. – 1995. – № 10. – С. 5-9
 45. Уткін О. Конфлікти на національно-конфесійному ґрунті у Збройних Силах України та заходи з їх запобігання // Українське релігієзнавство. – К., – 1997. – №5. – С.52
 46. Уткін О. Принципи свободи совісті та питання їх реалізації в Збройних Силах України // Всеукраїнська міжнародна українська асамблея: Науково-практична конференція, Київ, 17-18 лютого. – К., 1998. – С. 291-292
 47. Церква і суспільство в Україні: проблеми взаємовідносин // Центр Разумкова 2000. – К., – 2001. – C . 204-265
 48. Церква як духовна інституція і інститут громадянського суспільства: права та гарантії діяльності // Центр Разумкова 2001. – К., – 2002. – C . 536-571
 49. Шавельський Г.И (протопресвитер) Православное пастырство / Подготовил к изданию протоиерей В.Федоров. – СПб. – 1996. – 602 с.
 50. Ярмол Л. Право громадян України на альтернативну (невійськову) службу – невід’ємний елемент свободи віровизнання // Вісник Львівського університет. Серія юридична. – 2001. – Вип.. 36. – С. 31-36
 51. Ярмусь С. Збройні Сили і феномен військового капеланства // Армія і духовність: свобода совісті та віровизнання. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К., 1995. С. 111-112